Dženaza

ŠTA URADITI U SMRTNOM SLUČAJU?

Smrtni slučajevi u porodici ili rodbini su jako stresni i emotivno se odražavaju na svakog člana porodice. I pored toga, porodica mora organizovati dženazu, odnosno sahranu, što je jako zahtjevno i iziskuje dosta smirenosti i ozbiljnosti. Zato Vam želimo pomoći kako biste te teške trenutke lakše iznijeli i kako bi se dženaza hairli obavila. Zato slijedite sljedeće korake:

OBAVJEŠTAVANJE DŽEMATA:
Odmah pozovite:

 • Sekretara Nedžada Kopića (+1312-714-9224)
 • ili člana odbora Nermina Krličevića (+1773-817-1011).
 • Ukoliko trebate imama pozovite ga na broj (+1773-290-4577).

Termin dženaze se ugovara isključivo sa imamom i bez njegove dozvole nije moguće odrediti vrijeme dženaze. No prije toga treba regulisati preuzimanje tijela umrle usobe.

PREUZIMANJE UMRLOG:
Za preuzimanje umrle osobe iz bolnice ili iz kuće trebate pozvati Muslim Funeral Services (poznatiji kao MCC):

 • Brother Harun +1815-549-9400;
 • Brother Sulejman +1-708-629-9432;
 • MCC Fax: +1-773-465-8505;
 • E-mail: hfirdusi@gmail.com
 • Adresa: Muslim Funeral Services, Inc. (4380 North Elston Avenue, Chicago, IL 60641)

Oni su zaduženi za preuzimanje umrle osobe iz bolnice, rješavanjem dokumentacije i opremanjem tj. gasuljenjem, kao i dopremanjem tijela na mjesto ukopa.

Napomena: Ukoliko umrlog želite ukopavati u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju sve rješavate preko MCC-ja. Ukoliko ipak želite da se prije slanja tijela dženaza klanja i u Chicagu, u tom slučaju dženaza se obavlja u prostorijama MCC-ja, s tim da ćete termin dženaze dogovoriti sa našim imamom. Džematski Odbor u tom slučaju potražuje da se i prema džematu BICC uplati donacija određena Pravilnikom o ukopu, osim ako ste redovni članovi našeg džemata. Naši članovi mogu dobiti i potvrdu o članstvu radi ukopa u BiH. Za više informacija kontaktirajte sekretara džemata.

UKOPAVANJE:
Nakon što ste precizno utvrdili kada će mejjit biti preuzet i opremljen, te nakon što ste odredili termin dženaze, sekretar ili neko od članova Odbora na Vaš zahtjev poziva Bohemian National Cemetery Chicago (+1773-539-8443) kako bi se ugovorilo tačno vrijeme iskopavanja kabura i pripremio teren za obavljanje dženaze.
Ovako se postupa u slučaju da se umrla osoba želi ukopati na mezarju našeg džemata koje se nalazi u sklopu Bohemian National Cemetery Chicago (5255 N. Pulaski Rd, Chicago IL, 60630). Također, neophodno je da i prema njima izvršite finansijske obaveze prije dženaze!

SMRTOVNICA:
U međuvremenu, dužni ste dostaviti članovima džematskog Odbora informacije o osobi koja je preselila, kako bi se sastavila smrtovnica i kako bismo obavijestili naše džematlije o dženazi.

Informacije koje su potrebne za smrtovnicu su:

 • Ime i prezime umrle osobe (+ ime oca ili majke)
 • mjesto i godina rođenja umrle osobe
 • vrijeme i mjesto dženaze
 • ko su ožalošćeni članovi porodice ili šire rodbine

OBAVEZE PREMA DŽEMATU:
Vaša obaveza je da kontaktirate sekretara ili blagajnika našeg džemata prije dženaze i izvršite finansijske obaveze u pogledu zakupa ukopnog mjesta ili eventualnog izmirivanja članarine.

Napominjemo da se dženaza namaz za naše članove isključivo obavlja na džematskom mezarju. U slučaju da porodica insistira na obavljanju dženaze na nekom drugom mezarju u tom slučaju će se kontaktirati imam džemata ili sekretar radi dobijanja dozvole.
Učenje Ja’sina ili tevhida se obavlja isključivo u dogovoru sa imamom i to nije obaveza koja se podrazumijeva prilikom obavljanja dženaze. Osim toga, to nije vjerska obaveza.

Propisi o ponašanju prilikom dženaze

Cijenjene džematlije, želimo Vas upoznati o nekim aspektima obavljanja dženaze namaza, vjerskim propisima, načinu i tradiciji njenog izvršavanja.

Iskazivanje saučešća:

 • Običaj bosanskih muslimana je da se saučešče u žalosti izjavljuje na turskom jeziku u vidu dove za postojano držanje prilikom zalosti riječima: ‘Bašun sag olsun’ (Neka ti je zdrav razum).  A na navedene riječi, onaj kome je saučešče izjavljeno odgovara riječima: ‘Dostum sag olsun’ (Neka je zdrav i moj prijatelj). Iskazivanje saučešča među muslimanima popraćeno je rukovanjem. Između žena i muškaraca rukovanje nije dozvoljeno.
 • Najbolje bi bilo da onaj koji izražava saučešče prouči kur'anski ajet: ”Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun” (Doista smo mi Allahovi i doista ćemo se Njemu vratiti), a da osoba koja prima saučešče odgovara također kur'anskim riječima: ”Innalahe me'a sabirin” (Allah je zaista uz strpljive).

Dženaza namaz

Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je stroga dužnost ’’farzi kifaje’’ za svakog muslimana i zajednicu, pa ukoliko jedna grupa ljudi obavi dzenazu namaz, sa ostalih spade odgovornost!

Dženaza namaz se pristojno ispraća i slijedi, na osnovu hadisa Božijeg Poslanika, a.s., koji  kaže: ”Ne idite ispred dženaze.”

Također, Poslanik, a.s., kaže: ”Ko slijedi dženazu nek ne sjeda dok ona ne bude spuštena na zemlju, a ako je neko već sjeo naredit će mu se da ustane.”

Dženaza namaz se klanja umrloj osobi koja je okupana (ogasuljena) i zamotana u ćefine. Prilikom obavljanja dzenaze namaza desna strana umrle osobe je okrenuta ka Kibli, dok sa njene lijeve strane stoji imam koji predvodi dzenazu namaz.

Za klanjanje dženaze namaza neophodno imati abdest kao i za svaki drugi namaz!

Dženaza namaz klanja se stojeći (bez spuštanja na ruku’ ili sedždu), a sastoji se od četiri tekbira (tj. riječi ”Allahu ekber”), učenja u toku stajanja i selama. Prilikom stupanja u namaz, odnosno početnog tekbira (nijeta) ruke se podignu naspram ušiju i izgovara se tekbir (Allahu ekber) a potom ih vežemo kao i na ostalim namazima. Tekbiri su obavezujući (farz) u toku dženaze namaza, pa ko izostavi makar i jedan tekbir prilikom obavljanja dženaze namaza, taj namaz mu nije ispravan. Dakle, za ispravnost dženaze namaza dovoljno je izgovoriti četiri tekbira (Allahu ekber) i predati selam, maker se ništa više ne proučilo.

Način klanjanja Dženaze namaza

 1. Prvo se donese nijet za obavljanje dženaze namaza, koji glasi: »Nevejtu en usallije lillahi te'ala salatel-l-dženazeti, senaen lillahi te'ala, ve salavaten ‘alen-n-nebijji, ve du'aen li hazel-l-mejjiti (za žensko: li hazihil-l-mejjiteti), edaen mustakbilel-kibleti, iktedejtu bi hazel imami – Allahu ekber!« Nijjet za dženazu namaz se može učiniti i na svom jeziku, a kao i svi drugi može se zanijetiti srcem, odnosno mislima.
 2. Poslije početnog tekbira (tj. izgovaranja ‘’Allahu ekber’’), vezuju se ruke na pojas i uči se ’’Subhanekellahumme, ve bihamdike, ve tebarekesmuke, ve tea’la džedduke, ve dželle senauke, ve la ilahe gajruke’’!
 3. Zatim se izgovori drugi tekbir (tj. ‘’Allahu ekber’’), pa se prouče ‘Salavati’, koji se uče na drugim namazima na posljednjem sjedenju, a koji glase: ‘’Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, inneke hamidun-medžid. Alluhumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, Kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, inneke hamidun-medžid.’’
 4. Zatim se izgovori treci tekbir (tj. ‘’Allahu ekber’’), pa se prouči ‘Dzenazetska dova’ koja glasi: “Allahummagfir li hajjina ve mejjitina ve šahidina ve gaa-ibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi’ ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe teveffehu ‘ale-l-imani. We hussa hazel mejjiti (za zensko: hazihil mejjiteti) bir-rewhi, wer-rahati, wer-rahmeti, wel-magfireti, wer-ridwan. Allahumme in kane (kanet) muhsinen (muhsineten) fezid fi ihsanihi (ihsaniha), we in(kanet) musii-en (musii-eten) fetedžavez anhu (anha), we leqqihil emre wel bušra wel keramete wez-zulfa bi rahmetike ja Erhamer-Rahimin.’’ Onaj ko ne zna ovu dovu, može proučiti sljedecu dovu: »Rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fil-l-ahireti haseneten ve kina ‘azaben-n-nar«
 5. Nakon dženazetske dove prouči se četvrti tekbir (Allahu ekber) i predajući selam riječima: ‘’Es-selamu alejkum we rahmetullah’’ okrećući glavu u desnu stranu i spustajući desnu ruku niz tijelo, a potom okrećući glavu na lijevu stranu izgovaramo ‘’Es-selamu alejkum we rahmetullah’’ i ujedno spustamo lijevu ruku niz tijelo! Time je obavljena ili klanjana dženaza namaz.

Potom se pristupa odnošenju umrlog do kabura, spuštanju u njega, zagrtanju i učenju odlomaka iz Kur’ana dok su sve džematlije iz poštovanja prema umrlom u čučećem položaju. Imami Šafija, Allah bio zadovoljan njime, kaže da je preporučljivo proučiti nešto iz Kur'ana nad kaburom umrlog, a da bi najbolje bilo proučiti čitavu ‘hatmu’.

Odluka o obavljanju dženaze

Prije svega, svi naši članovi bi trebali znati da je džematski Odbor na sastanku održanom 8. septembra 2012.godine donio sljedeću odluku: ’’Imam džemata BICC je obavezan da predvodi dženazu namaz za članove džemata i one koji se ukopavaju na mezarju u našem vlasništvu. Dakle, imam BICC-a nije obavezan, ali se može odazvati, da obavlja dženazu namaz za one džematlije koji nisu članovi našeg džemata ili se ukopavaju na mezarju koje nije u vlasništvu BICC-a. Ukoliko imam BICC-a nije u mogućnosti da predvodi dženazu namaz na džematskom mezarju, on može ovlastiti svog kolegu imama ili dozvoliti porodici da angažuje imama ali isključivo uz njegovu saglasnost. Imam treba da ima dekret (idžazu) za obavljanje ovih aktivnosti od strane IZBiH i IZBSA i da nema druge zapreke za njeno predvođenje! Džemat BICC, sa svojim imamom, stoji na raspolaganju svim džematlijama i muslimanima da nas kontaktiraju u smrtnim slučajevima i zatraže savjet ili uslugu.’’